Perfil del Contractant
En aquesta secció hi podreu trobar, entre altres informacions, la relativa als processos contractuals, les licitacions en curs i les adjudicacions del Patronat de Música.

Contractació, substitució i reparació màquines sistema climatització al conservatori i auditori (Termini de presentació d’ofertes 22-11-2016 a les 13:30h)

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

Acord adjudicació del contracte de substitució i reparació màquines sistema climatització al conservatori i auditori