Ordenances fiscals
En aquest apartat podreu consultar les ordenances fiscals vigents


Ordenances fiscals vigents per a l’exercici 2015    :

Per a l’exercici 2015 es manté vigent sense canvis la O.F. NÚM. 21 TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS DOCENTS MUNICIPALS (CONSERVATORI) aprovada per al 2014

BOPT - Edicte aprovació definitiva Ord. fiscals 2014

BOPT - Correcció d’errada