Escola de Música-NE
Les proves de nivell elemental a Escola de Música no són proves reglades. Aquestes s’estableixen amb la finalitat de comprovar el nivell i ubicar de manera adequada els alumnes de nou accés als programes que ofereix el centre.
Les proves, que són anuals, estan convocades pel Patronat Municipal de Música de Vila-seca i tindran lloc l’11 de maig de 2017. La concreció horària de les proves s’establirà un cop finalitzat el procés de preinscripció a l’escola de música, la podreu consultar a la secció Inici/Informació docent

PROVES DE LLENGUATGE MUSICAL:

- Accés a Iniciació:

La prova consistirà en cantar -correctament entonada- una cançó lliurement escollida pel candidat, i el reconeixement i imitació de motius rítmics i melòdics.

- Accés a altres cursos de Nivell elemental:
 

La prova consistirà en cantar, correctament entonada, una cançó lliurement escollida pel candidat, la lectura -rítmica i entonada- de fragments en clau de sol i clau de fa, i la lectura i interpretació d’una monorrítmia i una polirrítmia.

 

PROVES D’INSTRUMENT:

- Accés a cursos entre 1r Bàsic i 4t Avançat:

Els alumnes hauran de presentar un petit repertori representatiu d’allò que hagin estat treballant.