Estatuts del Patronat
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca, en la sessió del dia 30 de gener de 2009 va adoptar l'acord d'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts pels quals es regeix l'organisme autònom local Patronat Municipal de Música de Vila-seca., de conformitat amb allò que disposa l'article 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
 

Per accedir al text complert dels Estatuts del Patronat,
cliqueu 
la icona     (2,55 MB)