L'Escola de Música

L’Escola de Música


L’Escola Municipal de Música de Vila-seca atén els alumnes de Nivell Elemental. Els alumnes, que hi poden accedir a partir dels 5 anys i fins als 12 anys, aproximadament, reben la formació musical elemental que els permet afrontar la prova d’accés al conservatori de Grau Professional. Paral·lelament a la seva formació de Llenguatge Musical i instrument, participen en activitats de cant coral, d’orquestra i de conjunt instrumental (en aquells instruments que li són propis) i audicions en públic.

Ensenyaments que imparteix l’Escola de Música

a) Programa de Sensibilització
Accés: a partir de 5 ò 6 anys d’edat. No es necessiten coneixements previs.
Matèries: Conjunt Coral i Llenguatge musical (inclou formació vocal, auditiva, rítmica, motricitat i roda d’instruments).
Cursos: Sensibilització I i Sensibilització II.
b) Programa Bàsic
Accés: a partir de 7 anys d'edat. Es requereixen aptituds musicals o coneixements adquirits amb anterioritat que s’avaluen en una prova d’accés.
Matèries: Conjunt Coral, Llenguatge Musical, Instrument i, si s'escau, Conjunt instrumental.
Cursos: Iniciació, Bàsic 1r i Bàsic 2n.
c) Programa Avançat
Accés: alumnes que han cursat el Programa Bàsic o que en demostrin els coneixements equivalents, que s’avaluen en una prova d’accés.
Matèries: Conjunt Coral, el Llenguatge Musical, l'Instrument, el Conjunt instrumental, si s'escau, i l'Audició.
Cursos: Avançat 3r i Avançat 4t.
d) Programes d’alumnes no oficials
Accés: alumnes d’una edat màxima de 16 anys que, tenint com a mínim superat el nivell Bàsic, desitgen continuar la seva formació musical amb menys intensitat i dedicació.
Matèries: Llenguatge Musical i Audició i, sempre que sigui possible, una altra matèria de Conjunt (Coral o Instrumental). També, si hi ha places disponibles, podrà fer una sessió setmanal per al seu manteniment en Instrument.
e) Programa Aula Superior–Perfeccionament
Accés: alumnes que hagin superat els coneixements de Grau Professional i que desitgin continuar la seva formació amb orientació professional.
Durada: màxim, dos anys.
Matèries: Especialitat instrumental i altres que completin aquesta formació.

Accés a l’Escola de Música
§         Sol·licitud d’informació: cal adreçar-se a la Secretaria del centre on es registren les dades del sol·licitant i s’avisa quan s’estableixen les dates corresponents a la preinscripció.
§         Preinscripció: durant la primavera, en les dates que assenyala el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
§         Prova d’accés: Per als cursos d’Iniciació, Bàsic 1r, Bàsic 2n, Avançat 3r i Avançat 4t. Aquesta prova es duu a terme durant la segona quinzena de maig. Els alumnes del programa de Sensibilització s’admeten per ordre de preinscripció, d’acord amb les disponibilitats i la normativa del centre.
§         Matrícula:

durant el mes de juliol, en les dates que assenyala el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.