Patronat de Música
El Patronat Municipal de Música és l'organisme autònom municipal que té encomanat el desenvolupament de les activitats musicals al municipi en els àmbits de la formació musical (Escola de Música i Conservatori de Grau Mitjà), realització d'activitats musicals (seminaris, cursos, colònies, concerts, festivals...) i promoció de les agrupacions corals i instrumentals pròpies.

   


A través dels òrgans de govern (Consell Rector, Presidència, Comissió Executiva i Gerència) el Patronat duu a terme les propostes, el seguiment i l'avaluació de les activitats que li són pròpies.